W panelu „DLA RODZICÓW” zamieszczane są informacje, o których powinni wiedzieć rodzice uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.:

Zebrania z Rodzicami (rok szkolny 2019/2020)

W dniu 26 listopada br. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów TŻŚ wg poniższego planu:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 20119_20 TŻŚ_1

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW:

Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów – niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy od 7% (28 szkół, w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60 z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

 1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
 2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego – czyli swoje dzieci – muszą być respektowane.

Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

„Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

 • ustala długość przerw międzylekcyjnych;
 • organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

Szanowni Rodzice!

Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

Z poważaniem pozostaję

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Szanowni Rodzice,

Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła postanowiła nie organizować grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. „NNW szkolne”. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.
Spośród nadesłanych przez różne Towarzystwa ofert Ubezpieczenia NNW szkolnego, w formie indywidualnej proponujemy Państwu skorzystanie z oferty T.U. Generali na portalu  on-line Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic może wybrać zakres i składkę ubezpieczenia, które najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom.
Dodatkowym atutem oferty jest możliwość, w ramach jednej polisy, ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek, z możliwością dobrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia.

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego Kodu Opiekuna 91124, który gwarantuje 10% rabatu składki na wszystkie ubezpieczone dzieci (kod działa na stronie www.bezpieczny.pl/91124 ).

Link do oferty : https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/91124

Link do zakupu z rabatem : https://bezpieczny.pl/nnw/kupszkola/91124

Link do OWU : https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Link do Tabeli urazów : https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń prosimy o kontakt z Panią Joanną Karczewską, tel. 604 055 358.

                UWAGA!   W trosce o bezpieczeństwo dzieci w okresie zimowych ferii – 2019 zamieszczamy poniżej do pobrania list od Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej oraz list od Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju i Głównego Komendanta Policji.:

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców (1)

Uzależnienie

Każde używanie substancji psychoaktywnych niesie ze sobą ryzyko uzależnienia. Uzależnienie występuje wtedy, kiedy człowiek traci kontrolę nad przyjmowaną substancją i dochodzi do przymusu jej zażywania. Definicja uzależnienia wg klasyfikacji ICD 10 brzmi: „Uzależnieniem nazywamy kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość”.

Aby stwierdzić uzależnienie, muszą wystąpić co najmniej trzy z sześciu objawów:

 • Silne pragnienie przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania. Oznacza to, że osoba musi przyjąć substancję, żeby albo czuć się dobrze, albo nie czuć się źle.
 • Trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości. Jeśli ktoś już sięgnie po narkotyk lub alkohol, to zaczyna w krótkim czasie powtarzać tę czynność – dochodzi do ciągu.
 • Fizjologiczne objawy stanu odstawienia – zespoły abstynencyjne. Substancje uzależniające dają nie tylko objawy w trakcie ich brania, ale również w czasie ich odstawiania. Każda z nich daje trochę inne objawy abstynencyjne.
 • Stwierdzenie tolerancji – coraz większe dawki są potrzebne do wywołania stanu przyjemności.
 • Zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności. Osoba traci zainteresowanie dotychczasowymi pasjami. Interesuje ją tylko i wyłącznie branie narkotyków lub picie alkoholu. Zamyka się w środowisku osób używających substancji uzależniających.
 • Przyjmowanie substancji pomimo doświadczania jej szkodliwości. Mimo uszkodzenia wątroby, pobytów w izbie wytrzeźwień, spowodowania wypadków drogowych – alkoholicy nadal piją. Silniejszy jest przymus, niż zdrowy rozsądek.

Substancje uzależniające działają na szereg układów neuroprzekaźnikowych, a końcowym efektem tego działania jest uaktywnienie układu nagrody w mózgu. Długotrwałe przyjmowanie narkotyków powoduje uzależnienie od danej substancji, a odstawienie prowadzi do zespołu abstynencyjnego, którego skutki mogą być groźne dla zdrowia, a nawet dla życia osoby uzależnionej.

Warsztaty przeprowadził Pan Piotr Furman,

Fundacja „Praesterno” , Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki 80, 53-110

Telefon: 71 372 31 48

Anna Ruszczak, pedagog szkolny

 

W dniu 03.12.2018r. pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Braniborska we Wrocławiu: Adam Ambroży i Janusz Kucab spotkali się z uczniami Technikum Żeglugi Śródlądowej.

Tematem spotkania była PRZEMOC, rozmowy dotyczyły wyjaśnienia definicji przemocy, rodzajów przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej.

Poinformowano, gdzie należy szukać pomocy w przypadku, jeżeli przemoc dotyka nas lub osoby w naszym otoczeniu.

Prześladowanie i dokuczanie mogą przytrafić się każdemu, niezależnie od wieku, wyglądu, sprawności czy umiejętności. Nikt jednak nie ma prawa wykorzystywać swojej przewagi nad drugim człowiekiem, by go ranić, sprawiać mu przykrość i poniżać! Jeżeli Tobie przytrafiają się takie przykre sytuacje, to pamiętaj, że nie musisz cierpieć w milczeniu. Możesz i powinieneś komuś o tym powiedzieć. Jeżeli sam/a używasz przemocy wobec swoich słabszych kolegów, warto żebyś się zastanowił/a czemu to robisz i czemu tak się dzieje.

Czy wiesz, jak może przejawiać się przemoc? To było jedno z pierwszych pytań, które zadali pracownicy socjalni. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i dojrzałością podczas rozmowy z Panami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.:

przemoc fizyczna

– bicie, kopanie, plucie popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności,

przemoc słowna

– dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i internet), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów pośrednie formy przemocy – namawianie innych do ataków fizycznych lub słownych, naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy, rozpowszechnianie plotek.

Rozmowy dotyczyły skutków przemocy.

Konsekwencje przemocy ponoszą wszyscy uczestnicy takich sytuacji. Osoba krzywdzona ma poczucie poniżenia i upokorzenia, czuje wstyd i lęk. Ofiara przemocy w szkole, w domu może czuć też rozpacz i smutek, często trudno mu/jej się z kimś zaprzyjaźnić, dlatego zazwyczaj izoluje się od kolegów, bliskich osób. Rzadko mówi o tym problemie dorosłym, ponieważ boi się pogorszenia sytuacji i zemsty. Cierpiąc w samotności pogarsza jednak swoją sytuację, ponieważ osoby, które sprawiają mu/jej przykrość, są bezkarne i nadal mogą krzywdzić. Jeżeli osobie krzywdzącej nikt nie wytłumaczy, że postępuje źle, to w konsekwencji utrwalą się w niej/nim agresywne zachowania i poczucie braku odpowiedzialności za własne czyny. Sprawca powinien samodzielnie odpowiadać za swoje czyny i ponosić negatywne konsekwencje swojego zachowania.

Świadkowie przemocy, którzy nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić, mogą długo odczuwać poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczą się też bierności, bezradności i niereagowania w trudnych sytuacjach.

Reagując, pomagasz zarówno osobie krzywdzonej, osobie zadającej cierpienie innym, jak i samemu sobie! Porozmawiaj z kimś dorosłym (nauczycielem, pedagogiem, rodzicami lub zadzwoń: Telefon zaufania (darmowy) 116 111 – od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 12.00-2.00

To na dorosłych spoczywa obowiązek rozwiązania tego problemu.

Autor: Ruszczak Anna

Świadomi rodzice – szczęśliwe dzieci

Zapraszamy w dniu 1 grudnia 2018 r. w godz. 12.00–13.00 na spotkanie dla rodziców i nauczycieli dzieci oraz nastolatków (Sala Cesarska) we Wrocławiu

Świadomi rodzice – szczęśliwe dzieci.

Spotkanie dla rodziców i nauczycieli dzieci i nastolatków.:

Jak zostać przyjacielem swojego dziecka i nastolatka? Spotkanie o motywacji, inspiracji i rozwoju, relacjach pełnych zaufania, przyjaźni i uważności, a także komunikacji, asertywności i empatii poprowadzi Michał Zawadka, autor książek z zakresu rozwoju osobistego i społecznego. Zgłoszenia: biuro@mindanddream.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zaprasza Wydawnictwo Mind&Dream.

Warsztaty dla rodziców

„Mam prawa i nie zawaham się ich użyć”

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

W dniu 14 listopada 2018 r., w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Euro-Concret, odbyły się zajęcia dotyczące praw konsumenta pt. ” Mam prawa i nie zawaham się ich użyć”. Adresatami byli uczniowie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. W ramach spotkania przeprowadzono pogadankę, przedstawiono prezentację oraz dyskusję z uczniami.

Osobą prowadzącą szkolenie był Pan Grzegorz Miś, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Podczas zajęć, uczniowie, na podstawie analizy typowych przypadków konsumenckich i sposobów rozwiązywania problemów poznali istotne z punktu widzenia młodego konsumenta prawa i obowiązki.

Edukator, omawiając poszczególne tematy, aktywizował uczniów, zadając im pytania i zachęcając do dyskusji.

Doświadczenie prowadzącego i rozmowa z uczniami po zajęciach wskazują, że przeprowadzone szkolenia okazały się skuteczną formą przekazania wiedzy z zakresu praw konsumenta. Uczestnicy szkoleń nabyli również praktyczne umiejętności, przydatne w codziennych sytuacjach, takich jak zakupy w sklepie i poza siedzibą przedsiębiorstwa, składanie reklamacji, odróżnienie reklamacji od gwarancji, kierowanie się zasadami zrównoważonej konsumpcji, krytyczne podejście do promocji, korzystanie z usług finansowo-bankowych, a także otrzymali kontakty do różnych instytucji, do których mogą się zgłaszać w sytuacjach łamania praw konsumenta. Kilku uczniów skorzystało z możliwości kontaktu mailowego/telefonicznego z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów, ale również nauczycieli. Pedagodzy zaangażowani w projekt podkreślali, że tego typu zajęcia są niezmiernie przydatne. Spore zaangażowanie uczniów oraz zainteresowanie poruszanymi w czasie szkoleń tematami pokazuje, że problematyka zajęć była trafiona, a forma dotarcia do uczniów i przekazywania wiedzy – bardzo skuteczna.

Opracowała pedagog Anna Ruszczak

Zebrania z Rodzicami (rok szkolny 2019/2020)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 TŻŚ