sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Wytyczne sanitarne dla SP i SPP

maj 14, 2021

Wytyczne sanitarne dla SP i SPP

MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Są to zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali we wrześniu 2020 r.

W wytycznych zostały przypomniane najważniejsze zasady bezpieczeństwa, takie jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie.

Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

 • organizacja zajęć w szkole, gdzie m.in. zapisano, że:
  • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych,
  • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne),
  • przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników,
  • rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych,
  • w miarę możliwości, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej Sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach,
  • bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  • należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć,
  • rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego,
  • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych,
  • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy,
  • dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.
   • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.
   • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
  • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomia,
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne