Deklaracja dostępności strony internetowej
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

WSTĘP:
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej http://tzs.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-16

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • niektóre filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać
  napisów czy innych wymaganych elementów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

INFORMACJE DODATKOWE:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Technikum Żeglugi
Śródlądowej we Wrocławiu.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z :
Karoliną Maciuszkiewicz mail : karolinamaciuszkiewicz@tzs.edu.pl numer telefonu 71/ 725-53-55
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu
bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji
mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich .

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście do budynku nie posiada dostosowania dla osób
  niepełnosprawnych.
 2. Dostosowanie korytarzy: Brak
 3. Dostosowanie schodów: Brak
 4. Dostosowanie wind: Brak
 5. Dostosowanie pochylni: Brak
 6. Dostępność plaborm: Brak
 7. Dostępność informacji głosowych: Brak
 8. Dostępność pętli indukcyjnych: Brak
 9. Parking dostępny. Brak wydzielenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych
 10. Prawo wstępu z psem asystującym: Możliwe

 

INFORMAJCA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.