sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Rekrutacja – 2018; Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Technikum Żeglugi Śródlądowej w roku szkolnym 2018/19

lipiec 13, 2018

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Technikum Żeglugi Śródlądowej w roku szkolnym 2018/19:

Lista przyjętych. – WORD

Lista-przyjętych. – PDF

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów reaktywowanego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 odbędzie się:

w dniu 03 września 2018 r. o godz. 1000 w sali nr 4.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Pozdrawiam;

Paweł Zapart – Dyrektor Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskać mailowo lub telefonicznie kontaktując się z naszym sekretariatem http://tzs.edu.pl/kontakt. Poniżej linki do pobrania załączników w formacie PDF:

ZASADY REKRUTACJI

do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/18- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. Zarządzenie nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2018/19 do : publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit c ustawy- Prawo oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w województwie dolnośląskim.
 1. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej Technikum Żeglugi Śródlądowej przesyłają listem poleconym wypełniony i podpisany wniosek (aktywny formularz wniosku dostępny jest na dole niniejszego tekstu) w wersji papierowej w terminie: od 01.06.2018 r. do 20.06.2018 r. do godziny 15.00. Nabór w postępowaniu uzupełniającym do 28 sierpnia 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć:

– trzy aktualne podpisane fotografie ;

– świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 22.06.2018 r. do 26.06.2018 r. do godziny 15.00,

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy – do 17.07.2018 r.

oraz dodatkowo, jeśli dotyczy:

– zaświadczenie o: uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskaniu wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty i inne podmioty oraz osiągnięć w zakresie aktywności społecznej szczególnie w formie wolontariatu (wykaz na stronie Szkoły – załączniki do zarządzeń Kuratora Dolnośląskiego)

Jeśli absolwent gimnazjum składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, to muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

 1. Terminy rekrutacji:
Termin Rodzaj czynności
od 01.06.2018 r. do 20.06.2018r.

do godz. 15.00

Składanie wniosków
od 22.06.2018r. do 26.06.2018 r. do g.15 Uzupełnienie wniosków o przyjęcie o świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach gimnazjalnych
do 28.06.2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I i kwalifikowanie kandydatów
 13.07.2018 r. do g.12 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
do 25.07. 2018 r. do g.15 Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie
26.07.2018 r. do godz. 12 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Terminy w załączniku nr 1 Zarządzenia nr 2/2018. Rekrutacja uzupełniająca
 1. Do klasy pierwszej Technikum Żeglugi Śródlądowej na kierunek technik żeglugi śródlądowej przyjmuje się kandydatów w kolejności zgodnej z uzyskaną sumą punktów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsce przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej w Technikum Żeglugi Śródlądowej odbywa się na podstawie:

1) wyników egzaminu gimnazjalnego:

procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z:

– języka polskiego

– historii i wiedzy o społeczeństwie

– matematyki

– przedmiotów przyrodniczych

– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2;

2) świadectwa ukończenia gimnazjum:

a) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora technikum w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły wyrażone w stopniu:

– celującym – przyznaje się po 18 pkt.

– bardzo dobrym – przyznaje się po 17pkt.

– dobrym – przyznaje się po 14 pkt.

– dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.

– dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

b) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;

c) za konkursy, turnieje i zawody od 1 do 10 punktów, a maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 pkt.

4. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów szkoły, w punktacji to:

– język polski

– matematyka

oraz ustalone przez dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej:

– geografia

– wychowanie fizyczne;

 1. Punktacja za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się7 punktów
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 punktów
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 3 punktów

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt.
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt.
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt.
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

Opisane wyniku potwierdza wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum o osiągnięciach ucznia lub odpowiednie zaświadczenie (jego kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum).

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 2. a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym- przyznaje się po 20 pkt.,

bardzo dobrym- przyznaje się po 18 pkt.,

dobrym-przyznaje się po 13 pkt.,

dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.,

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.;

 1. b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym- przyznaje się po 20 pkt.,

bardzo dobrym- przyznaje się po 18 pkt.,

dobrym-przyznaje się po 13 pkt.,

dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.,

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.;

-oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 2

 1. c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

celującym- przyznaje się po 20 pkt.,

bardzo dobrym- przyznaje się po 18 pkt.,

dobrym-przyznaje się po 13 pkt.,

dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.,

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.;

oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu dzieli się przez 4

 1. d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym- przyznaje się po 20 pkt.,

bardzo dobrym- przyznaje się po 18 pkt.,

dobrym-przyznaje się po 13 pkt.,

dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.,

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.;

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się punkty w sposób określony w punkcie 6 z zajęć edukacyjnych, z których jest przewidywany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu zawodowego, których dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym- przyznaje się po 20 pkt.,

bardzo dobrym- przyznaje się po 18 pkt.,

dobrym-przyznaje się po 13 pkt.,

dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.,

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.;

Wrocław dnia 22 maja 2018 r.

Plik Word; Wniosek o przyjęcie do TŻŚ TŻŚ.

Plik PDF; Wniosek o przyjęcie do TŻŚ.